Międzygminny program rewitalizacji doliny Czarnej Przemszy - "Wspólna rzeka"

Rewitalizacja doliny Czarnej Przemszy Wspólna rzeka - sprawozdanie

2008-02-15

Sprawozdanie z pierwszego posiedzenia grupy roboczej Programu „Rewitalizacja doliny Czarnej Przemszy – Wspólna rzeka” W dniu 31 stycznia 2008 r. na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbyło się pierwsze robocze spotkanie przedstawicieli beneficjentów


W spotkaniu udział wzięli przedstawicieli gmin, które podpisały „Deklarację współpracy”, pracownicy Uniwersytetu Śląskiego, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, Starostwa Powiatowego w Będzinie, członkowie Stowarzyszenia „Moje Miasto”. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele przedsiębiorstw z terenu Będzina usytuowanych nad rzeką.

 

  Prezentacja "Rewitalizacja doliny Czarnej Przemszy"

 

Spotkanie otworzył Prodziekan Wydziału Nauk o Ziemi Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Podtrzymał on wyrażone podczas konferencji październikowej zapewnienie współpracy i pomocy merytorycznej ze strony WNoZ UŚ przy prowadzeniu projektu. Zasygnalizował fakt istnienia koncepcji Programu Wód Podziemnych zlewni Czarnej Przemszy, jako możliwego komplementarnego Programu.


Następnie prezes Stowarzyszenia – Janusz Piątek przypomniał zebranym założenia programu i idee jego powstania. Wskazał na 9 gmin, które podpisały dokument „Deklarację woli współpracy”. Mówił o potrzebie rozszerzenia listy beneficjentów.


Jako trzecia w części wprowadzającej głos zabrała Urszula Myga-Piątek z Wydziału Nauk o Ziemi, która przedstawiła koncepcję opracowania danych do Programu. Prezentacja ta dostępna jest na stronie internetowej stowarzyszenia.

 

    W części dyskusyjnej głos zabierali wszyscy przedstawiciel gmin, którzy zgłaszali swoje pomysły i obawy związane z realizacją międzygminnego programu. Wszystkie obecne gminy jednoznacznie wskazały na wolę i potrzebę współpracy, jak również wyraziły ogromne nadzieje, jakie budzi wspólne przedsięwzięcie. Wskazywano na potrzebę aktywizacji różnych podmiotów gospodarczych, jak również potrzebę współpracy pomiędzy merytorycznymi wydziałami w urzędach gminnych, odpowiedzialnymi m.in. za rozwój lokalny, zagospodarowanie przestrzenne, własność gruntów i wreszcie ochronę środowiska. Zwracano uwagę na możliwość „skojarzenia” dotychczasowych projektów, których realizacja jest na różnym poziomie zaawansowania z nowymi pomysłami dotyczącymi obszarów przydolinnych. Zwrócono uwagę, że program Wspólna rzeka powinien by mocno usytuowany w dokumentach tj. „Strategia rozwoju gminy” oraz że może wpisać się w lansowanie nowego wizerunku Górnego Śląska i określenie tożsamości regionu.

Zwrócono także uwagę na potrzebę zaproszenia do udziału w Programie ważnych przedsiębiorstw leżących w zlewni Czarnej Przemszy, które na pierwszym etapie przygotowania dokumentacji koncepcji powinny uczestniczyć finansowo.
Kolejnym ważnym spostrzeżeniem była potrzeba lansowania i promocji idei rewitalizacji Czarnej Przemszy wśród lokalnych społeczności, przedsiębiorców i radnych, jako lokalnych liderów.

Dyskutowano o zakresie czasowym przygotowania danych do projektów, a także  zakresu treści składającej się na dokumentację programu.
Podjęto decyzję o uroczystym spotkaniu 16 kwietnia 2008 r., na którym to zostanie oficjalnie ukonstytuowana Rada Programowa. Podczas tego spotkania gminy, które włączyły się we wspólny projekt przedstawią prezentacje stanu i zakresu oczekiwań związanych z projektem.

Powrót

Copyright © wspolnarzeka.miasto.org.pl