Międzygminny program rewitalizacji doliny Czarnej Przemszy - "Wspólna rzeka"

Protokół z zebrania uczestników Rady Programu

2009-01-20

Dnia 20 stycznia w Muzeum Miasta Mysłowice odbyło się zebranie Rady Programowej "Wspólna rzeka"

       Mysłowice, 20.01.2009

Protokół z zebrania uczestników Rady Programu  "Rewitalizacja Doliny Czarnej Przemszy- Wspólna Rzeka".

Zebranie zorganizowane przez Urząd Miasta Mysłowice odbyło się w Muzeum Miasta Mysłowice. Obecni wg załączonej listy obecności- 24 osoby.Zebranie otworzył Wiceprzewodniczący Prezydium Rady Programowej Wojciech Stalmach i powitał zebranych uczestników i gości.


Przedstawił program zebrania oraz nowe podmioty, które zgłosiły chęć przystąpienia do programu:


1. Muzeum Miasta Mysłowice,
2. Stowarzyszenie "Moje Miasto" z Mysłowic,

Krótka prezentacja nowych podmiotów:

Dyrektor Muzeum Miasta Mysłowice, Pan Adam Plackowski przedstawił w skrócie historię Muzeum i zasięg jego działań- jako podmiotu żywo zainteresowanego powodzeniem programu i rewitalizacją doliny rzeki w rejonie miasta.

Pan Michał Mistewicz - Stowarzyszenie "Moje Miasto" z Mysłowic opisał w skrócie działania Stowarzyszenia.

W spotkaniu, jako obserwator zainteresowany zagadnieniami w ramach Programu, brał udział również Pan Andrzej Malinowski, Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów z Dąbrowy Górniczej.

Muzeum Miasta Mysłowice oraz Stowarzyszenie "Moje Miasto" potwierdziły chęć przystąpienia do programu.


Głosowanie:

Jednogłośnie została przyjęta uchwała nr 1 o przystąpieniu powyższych dwóch podmiotów do Rady Programowej.


Przewodniczący Prezydium Rady Programowej Damian Absalon poprosił o przyjęcie rezygnacji z pełnienia dotychczasowej funkcji z racji nowych obowiązków zawodowych, które nie pozwalają mu na poświęcenie odpowiedniej ilości czasu na przewodniczenie pracom nad programem. Zgłosił kandydaturę Pani Doroty Sąkol-Sikory na Przewodniczącą Rady- czyli nastąpiłaby zamiana funkcji. Pan Absalon objąłby funkcję Wiceprzewodniczącego.

Pan Janusz Piątek - koordynator programu- zapytał czy są inne kandydatury. Nie zgłoszono żadnej.
Pani Dorota Sąkol-Sikora wyraziła zgodę na objecie funkcji Przewodniczącej.


Głosowanie:

Jednogłośnie została przyjęta kandydatura Pani Sąkol-Sikory na Przewodniczącą oraz Pana Damiana Absalona na funkcję Wiceprzewodniczącego Prezydium.


Omówienie zaawansowania prac nad wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz przedstawienie dotychczasowych działań przez Panią Urszulę Myga-Piątek:

  • 24.10.2007 r. odbyła się w Będzinie w siedzibie Parków Krajobrazowych konferencja inicjatywna.
  • 31.01.2008r. miało miejsce spotkanie robocze w celu opracowania deklaracji woli współpracy w programie. Spotkanie miało miejsce na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ.
  • 23.04. 2008 w auli WNoZ UŚ odbyła się konferencja. Omówiono etapy programu, poszczególne podmioty podpisały deklarację woli współpracy.
    Przedstawiciele Gmin biorących udział w programie przedstawili prezentacje opisujące przyszłe plany i działania związane z doliną Czarnej Przemszy w gminach.
  • 06.06.2008 w Urzędzie Miasta w Będzinie odbyło się spotkanie Rady Programowej, na którym został omówiony Regulamin Rady Programowej, zgłoszone i przegłosowane poprawki do niego.
  • od tego czasu do dnia dzisiejszego Prezydium Rady zbierało się trzykrotnie. Omówiono i przygotowano merytoryczną treść wniosku (dla finansowania I etapu programu)
  • zostało opracowane logo oraz strona internetowa programu: www.wspolnarzeka.pl.
       Autorem obu jest Pan Janusz Mieduniecki (Stowarzyszenie "Moje Miasto"- Będzin).

Pani Urszula Myga- Piatek przypomniała, że działania związane z programem będą biegły dwutorowo:
1. Identyfikacja problemów związanych z gospodarka wodną w obrębie poszczególnych gmin.
2. Działania pozwalające na przywrócenie czystej rzeki społecznościom lokalnym.

Aktualnie trwa diagnostyka stanu środowiska w zlewni na podstawie danych, które posiadają poszczególne gminy- stąd zostały one poproszone o wypełnienie ankiet pozwalających ocenić jaką dokumentację posiadają gminy. Ankiety zostały uzupełnione i odesłane- wszystkie gminy posiadają oczywiście dokumenty określające parametry środowiskowe, są one jednak niekompletne.

- Wystąpienie Pana Damiana Absalona. (Zgłoszono propozycję by poszczególne prezentacje zostały zamieszczone na stronie internetowej programu).
  przedstawienie powierzchni zlewni, długości rzeki, liczby mieszkańców, ilości odprowadzanych ścieków przez poszczególne gminy oraz procent ścieków nieczyszczonych. Klasa czystości wody w rzece to IV i V.
Wraz z biegiem rzeki coraz silniejsze oddziaływanie czynnika ludzkiego i pogarszający się stan wody.
Przedstawienie proponowanego zakresu diagnozy stanu środowiska i waloryzacji doliny.

Część pierwsza wniosku- to finansowanie  syntetycznego opracowania określającego stan wody oraz doliny.

Część druga- to finansowanie prac terenowych. Wytypowany został pas wzdłuż rzeki o powierzchni ok.80 km2- do bardzo szczegółowego rozpoznania- parametry przyrodnicze, geologiczne, klimatyczne, hydrologiczne. Określenie miejsc cennych przyrodniczo- w tym siedliska pozostające w zainteresowaniu programu NATURA 2000.


Synteza: opracowanie kartograficzno- problematyczne zebranych materiałów.

Pan Absalon wspomniał o nowym rozporządzeniu Ministra Środowiska dotyczącym oceny stanu ekologicznego rzek z dnia 20.08.2008, zgodnie z którym muszą być pobierane próby do badania wody.
Zostały wyznaczone punkty poboru prób:

8 już istniejących- wyznaczonych przez WIOŚ
20 dodatkowych ważnych dla programu "Wspólna Rzeka"

Częstotliwość poboru prób: 12 razy w roku i przynajmniej czterokrotnie w roku dokładna ocena stanu wody.
Koszt przeprowadzenia I etapu Programu to ok. 600 000 zł.

Pytanie o zasadność i efekt tego etapu.

Odpowiedź: Ustalenie konkretnych wytycznych rewitalizacji doliny i wskazanie miejsc szkodliwie oddziałujących na stan wody w rzece oraz środowisko.

Dyskusja nad gromadzeniem funduszy, wkładem własnym oraz kto ma zostać beneficjentem programu.
Propozycja, aby Uniwersytet Śląski z zapewnił wkład własny.
Zaangażowanie udziału własnego poszczególnych gmin oraz przedstawicieli przemysłu.
Złożenie zapewnienia Pana Prezydenta Miasta Mysłowice poprzez Pana Wojciecha Stelmacha o wsparciu finansowym ze strony gminy Mysłowice.

Dyskusja nad koniecznością i zasadnością tworzenia sieci kanalizacyjnych w każdej wsi,
możliwością karania osób nielegalnie odprowadzających ścieki.

Pan Janusz Piątek przedstawił pismo jakie wpłynęło z Gminy Łazy z prośbą o poparcie przez Radę Programu "Wspólna Rzeka" wniosku o budowę oczyszczalni ścieków jako elementu wpływającego na stan środowiska oraz stan rzeki. Pismo to pokazuje jaka jest siła w działaniu grupy ludzi i jak program może się stać katalizatorem działań pozytywnych oraz organem opiniotwórczym.

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów z Dąbrowy Górniczej przedstawił prośbę o opracowanie SWAT-u - krótkiej prezentacji określającej cel i działania programu . Swat będzie można przedstawiać decydentom chcącym zaangażować środki finansowe lub swój udział w Programie.

Wiceprzewodniczący Wojciech Stelmach przedstawił propozycję organizacji spotkania warsztatowego, które pomoże określić skalę partycypacji jakościowej lub ilościowej w programie  poszczególnych podmiotów.

Pan Janusz Mieduniecki przedstawił istotność promocji w powodzeniu programu- w budzeniu świadomości społeczeństwa i docieranie do szerokiego kręgu odbiorców: zamieszczenie logo programu na stronach internetowych poszczególnych podmiotów,
artykuły w gazetach.

Zapoznanie się z logo i jego akceptacja.
Przedstawione logo zostało jednogłośnie przyjęte uchwałą nr 2.

Propozycja uchwały nr 3 o powołaniu zespołu roboczego ds. wniosku zgodnie z regulaminem Rady Programowej.
Proponowany skład zespołu:
- z ramienia koordynatora programu: Janusz Piątek
- Zespół Parków Krajobrazowych: Dorota Okoń
- Starostwo Powiatowe w Będzinie: Kinga Wesołowska
- UM Będzin: Andrzej Adamczak
- Prezydium Rady Programowej : Izabela Jaglarz.
Wszystkie osoby się zgodziły- uchwała nr 3 została przyjęta jednogłośnie.

Na kolejne spotkanie Rady Programowej zostaliśmy zaproszeni wstępnie do Gminy Ogrodzieniec.
Zebranie zostało zakończone prezentacją na temat historii miasta i Muzeum oraz wycieczką do Trójkąta Trzech Cesarzy i w zabytkowe rejony miasta.

 

      Protokołowała Izabela Jaglarz


 


Powrót

Copyright © wspolnarzeka.miasto.org.pl