Międzygminny program rewitalizacji doliny Czarnej Przemszy - "Wspólna rzeka"

Wybór Prezydium Rady Programowej oraz zatwierdzenie regulaminu

2008-06-06

Protokół z posiedzenia Rady Programowej Programu Rewitalizacji Doliny Czarnej Przemszy, które odbyło się gościnnie w Urzędzie Miejskim w Będzinie.

Będzin, 06.06.2008


Protokół z posiedzenia Rady Programowej Programu Rewitalizacji Doliny Czarnej Przemszy
„Wspólna Rzeka”

Posiedzenie otworzył Prezes Stowarzyszenia ”Moje Miasto” - Janusz Piątek, powitał przybyłych uczestników oraz przedstawił dotychczasowe wydarzenia związane z programem.


Następnie głos zabrał Prezydent Miasta Będzin - Radosław Baran. Pan Prezydent potwierdził zaangażowanie miasta w programie oraz wyraził swoje przekonanie o poprawie jakości wody w rzece oraz o powodzeniu programu rewitalizacji doliny Czarnej Przemszy. Poinformował zebranych o obchodach 650 lecia miasta Będzina.


Następnie Janusz Piątek przedstawił kandydaturę Izabeli Jaglarz na sekretarza spotkania. Izabela Jaglarz wyraziła zgodę i jej kandydatura została jednogłośnie przyjęta.

Janusz Piątek odczytał projekt Regulaminu Rady Programowej Programu "Wspólna Rzeka" oraz zaproponował wniesienie autopoprawek:


1. Punkt 4 d) jest: „opiniowanie i zatwierdzanie harmonogramów prac Programu”; powinno być: „o piniowanie i zatwierdzanie harmonogramów prac w ramach Programu.
2. Do punktu 5 regulaminu: jest: „ Rada Programowa wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza”, propozycja by punkt 5 otrzymał brzmienie:
„ Rada Programowa wybiera spośród siebie Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza”.

Pan Adam Rostański zwrócił uwagę na błąd literowy w pkt 10 : jest: „ W sprawach nagłych posiedzenie Rady Programowej może być zwołane bez zachowania terminu określonego w pkt 10”, a powinno być: w pkt 9.

Wniesiono propozycję poprawki do pkt 12: jest: „ Posiedzeniom Rady Programowej przewodniczy Przewodniczący Rady Programowej bądź osoba wybrana na posiedzeniu spośród uczestników”, propozycja brzmienia: „ Posiedzeniom Rady Programowej przewodniczy Przewodniczący lub jeden z Wiceprzewodniczących”.

Wniesiono poprawkę do pkt 14. Jest: „ Podejmowanie prawomocnych uchwał wymaga obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady Programowej”, powinno być :  „ Podejmowanie prawomocnych uchwał wymaga obecności co najmniej połowy ogólnej liczby podmiotów uczestniczących w Radzie Programowej”.

Omówiono tryb przyjmowania nowych członków do Rady Programowej - ustalono, że członkostwo wiąże się z wypełnieniem Deklaracji Woli Współpracy.

Pani Urszula Myga-Piątek zgłosiła propozycję, aby na początku każdego posiedzenia Rady przedstawiać jej aktualną liczbę członków.

Rozwinęła się dyskusja nad możliwościami wystąpienia z Rady Programowej lub wykluczania członków, jednak przeważyło stanowisko by nie komplikować regulaminu.
Propozycja by dopisać punkt 20 o brzmieniu: Każdy z podmiotów może zrezygnować z udziału w Programie składając stosowne pisemne oświadczenie.

Jednogłośnie ustalono kadencję Prezydium Rady Programowej na okres 3 lat – dopisanie do pkt 5.

Pan Janusz Piątek zaproponował przegłosowanie kompleksowe wszystkich poprawek. Propozycję przyjęto jednogłośnie.

Wybór Komisji Skrutacyjnej. Zgłosili się: Urszula Myga-Piątek, Adam Rostański, Sławomir Witek. Jednogłośnie przyjęto ich kandydatury.

Określono liczbę podmiotów obecnych na posiedzeniu:


1. UMi G Ogrodzieniec
2. UM w Zawierciu
3. UM i G Siewierz
4. UM w Łazach
5. UM Poręba
6. UG Mierzęcice
7. UG Psary
8. UM Dąbrowa Górnicza
9. UM Będzin
10. UM Sosnowiec
11. UM Mysłowice
12. Starostwo Powiatowe w Będzinie
13. Wydział Nauk o Ziemi UŚ
14. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ
15. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
16. Stowarzyszenie EMEKO
17. Stowarzyszenie MOJE MIASTO
18. MPWiK Będzin
19. Fundacja „ W Drodze”
20. EKO- NIKOL
21. Polskie Towarzystwo Geograficzne

Stwierdzono 21 głosów uprawnionych do głosowania.
Głosowanie nad przyjęciem poprawek: poprawki zostały przyjęte jednogłośnie.

Ustalono sposób głosowania nad wyborem Prezydium Rady. Jednogłośnie została przyjęta propozycja głosowania jawnego.


 Prezes Stowarzyszenia MOJE MIASTO- koordynatora programu-  Janusz Piątek przedstawił kandydatury osób do władz Rady Programowej. Mają to być osoby reprezentujące poszczególne środowiska uczestniczące w Radzie:


1. Kandydatura dr Damiana Absalona jednego z pomysłodawców programu, pracownika Zakładu Hydrologii WNoZ UŚ- jako przedstawiciela środowiska naukowego na Przewodniczącego Rady Programowej.


2. Kandydatura mgr inż. Wojciecha Stalmacha z Urzędu Miasta Mysłowice jako reprezentanta środowiska Urzędów Miast i Gmin na Wiceprzewodniczącego,


3. Kandydatura dr inż. Doroty Sąkol z Elektrociepłowni Łagisza jako reprezentanta środowiska firm i przedsiębiorstw na Wiceprzewodniczącego. Pani Dorota Sąkol- nieobecna na posiedzeniu dostarczyła pisemną zgodę kandydowania do Rady Programowej.


4. Kandydatura mgr inż. Izabeli Jaglarz- Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Środowiska Naturalnego EMEKO jako reprezentanta środowiska organizacji pozarządowych na Sekretarza Rady.

Następnie zgłoszono kandydaturę Janusza Piątka na Przewodniczącego Rady. Pan Janusz Piątek podziękował za przedstawienie jego kandydatury, jednak zwrócił uwagę, że Stowarzyszenie „Moje Miasto”, którego jest Prezesem jest koordynatorem Programu, co zostało ujęte również w regulaminie. Nie wyraził zgody na kandydowanie.

Zgodzono się jednogłośnie z propozycją Janusza Piątka by każdą kandydaturę przegłosować indywidualnie:


1. Za Damianem Absalonem oddano 20 głosów, 1 głos wstrzymujący.
2. Jednogłośnie przyjęto kandydaturę Pani Doroty Sąkol.
3.  Za Wojciechem Stelmachem oddano 20 głosów, 1 głos wstrzymujący.
4.  Za Izabelą Jaglarz oddano 20 głosów, 1 głos wstrzymujący.

Wszyscy kandydaci podziękowali za wybór, dr Absalon krótko przedstawił swoje oczekiwania wobec członków Rady, wyraził nadzieję na aktywne i owocne działania , zaproponował krótkie spotkania Rady Programowej, następne w terminie powakacyjnym.

Następnie Pani Małgorzata Wolszczak - przedstawiciel Fundacji „W Drodze” przedstawiła  na czym będzie polegał udział fundacji w programie. Współpracuje ona z Gminą Mierzęcice  nad projektem budowy przystani nad Zalewem Przeczyce. Będzie to przystań przyjazna dla osób niepełnosprawnych. Powstanie również łódź z wszelkimi udogodnieniami  dla osób niepełnosprawnych.

Przewodnictwo posiedzenia przejął nowo wybrany Przewodniczący Rady - Damian Absalon.
Przedstawił propozycję powołania Zespołu Roboczego, który opracuje wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  o dofinansowanie pierwszego etapu programu: wykonanie jednolitej inwentaryzacji przez zewnętrzny podmiot- ocena stanu istniejącego, gospodarki wodno-ściekowej, ocena jakości wody oraz wykonanie waloryzacji przyrodniczej - wskazanie terenów wartościowych przyrodniczo.

Wniosek UM Sosnowiec o badanie jakości osadów. Jest to element bardzo ważny, głównie w dolnych odcinkach rzeki. W momentach wezbrań uruchamia się osad denny, powodujący znaczny wzrost zanieczyszczenia wody. Osady zawierają duże ilości metali ciężkich, należy je w wielu przypadkach traktować jako niebezpieczne.

Do grupy roboczej zgłosił się przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Będzinie - Pan Sławomir Witek i zaproponował udział Parków Krajobrazowych w pisaniu wniosku.

Z wnioskiem wystąpi Stowarzyszenie „Moje Miasto” jako koordynator programu.Pan Janusz Piątek zaproponował wniesienie do protokołu uwagi o sprawdzeniu terminu, w jakim należy złożyć wniosek w Wojewódzkim Funduszu.

Po wykonaniu inwentaryzacji, kiedy poznamy stan faktyczny rzeki - jakość wody oraz stan koryta, zostanie stworzona lista przedsięwzięć priorytetowych. Na podstawie wykonanej waloryzacji poszczególnym gminom będzie łatwiej występować o przyznanie funduszy gminnych.

Następnie poruszono ważną i zasadnicza kwestię udziału własnego w finansowaniu pierwszego etapu. Janusz Piątek proponuje poszukiwanie sponsorów i prosi przedstawicieli poszczególnych gmin o wskazywanie podmiotów gospodarczych z danego terenu, do których koordynator programu będzie mógł wystąpić z prośba o pomoc finansową.

Prezes firmy EKO NIKOL  zadeklarował pomoc finansową ze strony firmy.

Na prośbę przewodniczącego przedstawiciel Grupy Roboczej Sławomir Witek określił czasokres stworzenia ramy wniosku na jeden miesiąc.


Pracownicy Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska zwrócili uwagę na sezonowość prac nad waloryzacją przyrodniczą.

Wskazano na konieczność obustronnej współpracy z darczyńcami, honorowanie sponsorów poprzez zamieszczanie informacji o nich na stronie internetowej programu, w lokalnych gazetach, umożliwienie im zamieszczania bezpłatnych reklam oraz wykonawstwo różnych etapów projektu.

Izabela Jaglarz zwróciła uwagę na aktywizację społeczności lokalnych do udziału w programie, na włączenie do praktycznych prac nad poprawą jakości wody młodzieży szkolnej w ramach lekcji ekologicznych. Stowarzyszenie EMEKO będzie prowadziło warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, informacyjną kampanię pośród osób dorosłych, na łamach wydawanego przez nie kwartalnika będzie informowało o postępach programu.

Propozycja budowy strony internetowej programu (Janusz Mieduniecki - Moje Miasto), stworzenia logo promocyjnego programu: UM Mysłowice zgłosił propozycję stworzenia i zamieszczania jednolitych informacji na stronach internetowych podmiotów uczestniczących w programie. Propozycja stworzenia ulotek reklamowych programu.

Wzajemne rozesłanie adresów e-mail wśród uczestników projektu.

Przewodniczący ogłosił zakończenie owocnego posiedzenia Rady, podziękował za udział i zaprosił na kolejne posiedzenie Rady Programowej we wrześniu br.


       Protokołowała Izabela Jaglarz

Powrót

Copyright © wspolnarzeka.miasto.org.pl