Międzygminny program rewitalizacji doliny Czarnej Przemszy - "Wspólna rzeka"

OGÓLNE ZADANIA PROJEKTU

► Zmiana funkcji Czarnej Przemszy:

z „kolektora ścieków” i „problematycznego” elementu przestrzeni w oś kompozycyjną i krajobrazową miast (budowa kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni,
w tym małych oczyszczalni biologicznych itp.);

► Wprowadzenie infrastruktury wzmacniającej funkcję rekreacyjną, turystyczną i przyrodniczo-krajobrazową doliny,( np.: ścieżki rowerowe i spacerowe, trasy spływów kajakowych, parki nadbrzeżne, użytki ekologiczne o ponadgminnym przebiegu itp.).


KOORDYNATOR PROGRAMU

Koordynatorem Programu Wspólna Rzeka w imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Moje Miasto w Będzinie jest: Prezes Zarządu - Janusz Piątek


PREZYDIUM RADY PROGRAMOWEJ

dr Damian Absalon – Prodziekan Wydziału Nauk o Ziemi UŚ

mgr inż. Janusz Piątek – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Moje Miasto

mgr inż. Andrzej Adamczak – Urząd Miasta w Będzinie

mgr Anna Pala – Starostwo Powiatowe w Będzinie

 

RADA PROGRAMOWA 2013 ( w reorganizacji)

Prezydium Rady Programowej jest na etapie rozmów z poszczególnymi jednostkami.

 

RADA PROGRAMOWA 2008 - 2012

1. Anna Danielewska- Trzepla   Urząd Miejski w Zawierciu

2. Piotr Mikulski - Urząd Miasta i Gminy w  Ogrodzieńcu

3. Halina Czyż - Urząd Miejski w Gmina Łazach

4. Tomasz Kołton - Urząd Miasta Poręba

5. Renisława Sułkowska - Urząd Miasta i Gminy Siewierz

6. Krzysztof Dyszy - Urząd Gminy w Mierzęcicach

7. Janusz Majczak - Urząd Gminy w  Psarach

8. Zbigniew Kałuża - Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

9. Andrzej Adamczak - Urząd Miejski w Będzinie

10. Wanda Orlińska - Urząd Miejski w Sosnowcu

11. Wojciech Stalmach - Urząd Miasta w Mysłowicach

12. Jolanta Zarzycka- Hajdukiewicz - Urząd Miasta w Mysłowicach

13. Kinga Wesołowska - Starostwo Powiatowe w Będzinie

14. Marek Broda - Zespół Parków Krajobrazowych Woj. Śl.

15. Dorota Okoń - Zespół Parków Krajobrazowych Woj. Śl.

16. Andrzej Kowalczyk - Wydział Nauk o Ziemi UŚ

17. Damian Absalon - Wydział Nauk o Ziemi UŚ

18. Adam Rostański - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ

19. Barbara Tokarska- Guzik  - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ

20. Urszula Myga- Piątek  - Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG

21. Jerzy Parusel - Centrum Dziedzictwa Przyrody Górn. Śl.

22. Izabela Jaglarz - Stowarzyszenie EMEKO

23. Janusz Mieduniecki - Stowarzyszenie MOJE MIASTO

24. Janusz Piątek - Stowarzyszenie MOJE MIASTO

25. Dorota Sąkol - PKE S.A. Elektrownia Łagisza

26. Piotr Kusiak - MPWiK sp. z o.o. w Będzinie

27. Włodzimierz Kulesza - PPHU „EKO-NIKOL” sp. z o.o.

28. Stanisława Małgorzata Wolszczak - Fundacja „W DRODZE”- Katowice

 

 

Regulamin Rady Programowej  Programu Rewitalizacji Doliny Czarnej Przemszy „Wspólna rzeka”

1. Program „Wspólna rzeka” jest otwarty dla podmiotów zainteresowanych ideą rewitalizacji doliny Czarnej Przemszy.

2. Koordynatorem Programu „Wspólna rzeka” jest Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego „Moje Miasto”.

3. Radę Programową tworzą reprezentanci podmiotów deklarujących współdziałanie
w ramach Programu „Wspólna rzeka”, zgodnie z Deklaracją woli współpracy.

4. Zadaniami Rady Programowej są:
a) określenie priorytetów w Programie „Wspólna rzeka”,
b) koordynowanie działań podmiotów uczestniczących w Programie,
c) wybór zadań realizowanych w ramach Programu,
d) opiniowanie i zatwierdzanie harmonogramów prac w ramach Programu,
e) nadzór nad realizacją Programu.

5. Rada Programowa wybiera spośród siebie Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza na okres 3 lat..

6. Rada Programowa może powoływać zespoły robocze dla wykonywania określonych zadań.

7. Rada Programowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności w ramach Programu „Wspólna rzeka”.

8. Rada Programowa obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Koordynatora Programu w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.

9. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady podpisuje Koordynator Programu w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Programowej, co najmniej 2 tygodnie przed wyznaczoną datą spotkania. Do zawiadomienia dołączyć należy komplet niezbędnych materiałów.

10. W sprawach nagłych posiedzenie Rady Programowej może być zwołane bez zachowania terminu określonego w pkt 9.

11. Porządek posiedzeń Rady proponuje Koordynator Programu w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Programowej.

12. Posiedzeniom Rady Programowej przewodniczy Przewodniczący Rady Programowej lub jeden z Wiceprzewodniczących.

13. Rada Programowa wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.

14. Podejmowanie prawomocnych uchwał wymaga obecności co najmniej połowy ogólnej liczby podmiotów uczestniczących w Radzie Programowej.

15. Uchwały Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów, przy czym każdemu podmiotowi przypada jeden głos.

16. Głosowania są jawne z wyjątkiem uchwał, dotyczących spraw osobowych, które mogą zapadać w głosowaniu tajnym.

17. Z każdego posiedzenia Rady Programowej sporządza się protokół, w którym odnotowany jest przebieg spotkania i podejmowane rozstrzygnięcia.

18. Kopia protokołu przekazywana jest każdemu podmiotowi uczestniczącemu w Radzie Programowej w terminie 2 tygodni od daty posiedzenia.

19. Koszty uczestnictwa w pracach Rady Programowej pokrywają podmioty z własnych środków.

20. Każdy z podmiotów może zrezygnować z udziału w Programie składając stosowne pisemne oświadczenie.


Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Programowej
Będzin 6 czerwca 2008r

Powrót 

Copyright © wspolnarzeka.miasto.org.pl